ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ

ŞRİFTİN NÖVÜ

San-SerifSerif

ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ

Sosial təminata ayırmalar üzrə büdcə gəlirlərinin təsnifatı
Adları Kodlar
İşəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial ayırmaları Muzdla işləyənlərin əməkhaqlarından sosial ayırmaları
Neft - qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən işəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial ayırmaları 121110 121210
Hüquqi şəxslər üzrə 121111 121211
Fiziki şəxsləri muzdlu işə cəlb edən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üzrə 121112 121212
Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə podratçı təşkilatlara aid edilən işəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial ayırmalar 121120 121220
Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə xarici və yerli subpodratçılara aid edilən işəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial ayırmalar 121130 121230
Büdcə təşkilatlarına aid edilən işəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial ayırmalar 121140 121240
Büdcə vəsaitləri üzrə 121141 121241
Büdcədənkanar vəsaitlər üzrə 121142 121242
Dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərə aid edilən işəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial ayırmalar 121150 121250
Səhmlərinin və ya paylarının 51 və daha artıq faizi birbaşa və ya dolayısı ilə dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərə aid edilən işəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial ayırmalar 121160 121260
Beynəlxalq, yerli humanitar və onların təsis etdikləri inkişaf təşkilatlarına aid edilən işəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial ayırmalar 121170 121270
Digər işəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial ayırmalar 121180 121280
Muzdla işləməyənlərin fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə ödənilən sosial ayırmalar 121300
Vəkillər kollegiyasının üzvləri, sərbəst mediatorlar, sərbəst auditorlar, sərbəst mühasiblər üzrə ödənilən sosial ayırmalar 121310
Xüsusi notariuslar üzrə ödənilən sosial ayırmalar 121320
Mülki hüquqi xarakterli müqavilələrlə işləyənlər (fərdi sahibkarlar istisna olmaqla) üzrə ödənilən sosial ayırmalar 121330
Ticarət sahəsində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üzrə ödənilən sosial ayırmalar 121340
Tikinti sahəsində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üzrə ödənilən sosial ayırmalar 121350
Ailə kəndli təsərrüfatları üzrə ödənilən sosial ayrımalar 121360
Mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları istifadə edən fiziki şəxslər (digər sahələrdə işləyib məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəyənlər istisna olmaqla) üzrə ödənilən sosial ayırmalar 121370
Digər sahələrdə fəaliyyət ilə məşğul olan fiziki şəxslər üzrə ödənilən sosial ayırmalar 121380
Müəlliflik qonorarı ödəyən hüquqi və fiziki şəxslər üzrə ödənilən sosial ayırmalar 121400
Sanatoriya-kurort yollayışlarının dəyərinin qismən ödənişi 121500
Sosial sığorta haqqında qanunvericiliyin tələblərinin pozulmasına görə daxilolmalar 125000
Sosial sığorta haqqında qanunvericiliyin tələblərinin pozulmasına görə tətbiq edilən maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar 125100
Sosial sığorta haqqında qanunvericiliyin tələblərinin pozulmasına görə tətbiq edilən cərimlərdən daxilolmalar 125200
Sosial sığorta haqqının vaxtında ödənilməməsinə görə faizlərin hesablanmasından daxilolmalar 125300